RovArt
portál pre súčasné umenie

 
 

Tvorbou Sándora Máraiho sa dnes už zaoberá objemná odborná literatúra, jeho diela sú známe po celom svete. Po roku 1945 však boli jeho knihy zlikvidované, jeho meno sa nesmelo spomínať, keďže bol oficiálnou literárnou politikou považovaný za reakčného meštianskeho spisovateľa. Zachránené staré výtlačky sa celé desaťročia skrývali v rodinných knižniciach.

5. júna 2020 - 31. septembra 2020

Výstava Medzinárodného tvorivého spolku Rovás

Galéria súčasného maďarského umenia,  Dunajská Streda

Výstava má názov Horror Vacui – čiže Strach z prázdnoty, alebo ešte výstižnejšie Hrôza z ničoty.  Ľudská myseľ pátra, hľadá zmysel života, tajomstvo jeho vzniku a zhasnutia, bojí sa, že po „niečom” nebude nič. 

István Bordás      Preklad: Andrea Gablyasz

Galéria FiguratiF a Galéria B, Centrum MaJel Rovás, Košice, Alžbetina 42

9. marec 2020 - 30. máj 2020

Práca umeleckej skupiny s názvom P’art Műhely a  jej členov sa viaže k mestu Sárospatak. Spoločným zámerom tvorivej skupiny je vytvárať skupiny ľudí tvoriacich v rôznych žánroch, ktoré sa potom môžu porovnať vo vzťahu mestu.

Naši Sponzori a Partneri

 

Poster ROVAS SK

CBC-ART - Cezhraničné putovanie za hodnotami

Cieľom projektu "CBC-ART - Cezhraničné putovanie za hodnotami" (č. projektu: FMP-E/1901/4.1/039), spolufinancovaného z Fondu malých projektov Cezhraničného programu spolupráce Slovensko - Maďarsko INTERREG V-A je zvýšenie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi dvoma partnermi projektu aj obyvateľstvom cieľovej oblasti.

Hlavným cieľom partnerov projektu je vytvorenie cezhraničnej siete záujemcov o malé remeslá, zachovávajúc hodnoty, resp. vytvorenie dlhodobej spolupráce medzi nimi.

Skĺbenie kultúrneho dedičstva, ľudových tradícií a moderných umení jedným z najdôležitejších poslaní samosprávy obce Beregdaróc, Maďarsko a Občianskeho združenia Rovás.

Pre splnenie tejto misie sa partneri podujali zorganizovať:

  • festival,
  • sériu výstav umeleckých diel predstavujúcich skĺbenie spoločných ľudových hodnôt a moderného umenia,
  • tvorivé tábory a tiež
  • vydanie publikácie.

Tieto aktivity priblížia verejnosti (najmä mládeži) umelecké hodnoty oboch regiónov. V obci Beregdaróc sa v auguste konáva mimoriadne populárny festival 'Darócske dni konope [Daróci Kenderes Napok], magické podujatie zachovávajúce tradície, kde sa popri predstavení spracúvania konope a ľudových remesiel organizuje aj pestrý kultúrny program. V Debradi sa každý rok v júni koná odpust sv. Ladislava, čo je veľký festival a kultúrne podujatie. V súčasnosti je ľudová kultúra čoraz populárnejšia a je čoraz väčší dopyt po festivaloch a výstavách s tým spojených. Preto majú organizátori za to, že tieto kultúrne a umelecké hodnoty treba popularizovať aj za hranicami a poskytnúť možnosti kultúrneho vyžitia aj pre ľudí žijúcich v prihraničných oblastiach, resp. vo väčších diaľkach. Pomocou toho sa prehĺbi spolupráca partnerov projektu a obyvateľstva na oboch stranách hranice, obyvatelia regiónu vzájomne spoznajú svoju kultúru, umenie a hodnoty.

Vďaka kvalitnému festivalu a výstavám medzinárodného významu sa môžu plánované kultúrne podujatia stať známejšími a populárnejšími, vďaka v publikácii s tým spojenej môže narásť počet návštevníkov daného regiónu. Materiály vyhotovené v rámci projektu budú k dispozícii v dvoch jazykoch.

Partneri projektu:

  • Vedúci partner: Samospráva obce Beregdaróc (HU)
  • Partner č. 1: Občianske Združenie Rovás (SK)

Plánované trvanie: 01.09.2020 až 31.08.2021 (12 mesiacov)

Suma príspevku z EFRR: 47 937,66 EUR

Celkový rozpočet projektu: 56 397,25 EUR

Tento projekt bol realizovaný za spolupráce Európskej únie, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.